آب درمانی

کلینیک تخصصی آب درمانی سایا با توجه به متد های درمانی روز دنیا و با استفاده از لوازم استاندارد آب درمانی و زیر نظر متخصصین آب درمانی بعد از ویزیت بیماران و تهیه پروتکل درمانی برای هر بیمار به صورت اختصاصی با توجه به مشکل موجود تحت نظارت مستقیم آب درمانان با تجربه و دانشگاهی درمان بیمار آغاز میشود .