اولتراسوند :

امواج مافوق صوتی یکی از مدالیته های بسیار پر کاربرد در فیزیوتراپی است که در مواردی چون رفع التهاب و رفع چسبندگی های بافت ها و فونو فورزیس که در واقع فرستادن ماده ضد التهابی به داخل بافت است میباشد.