ارایه پروتکل درمان :

بعد از ارزیابی دقیق و تشخیص مشکل اصلی وعامل ایجاد درد یا محدودیت حرکتی با توجه به مشخصات فردی بیمار و توانایی ها و محدودیت های موجود متخصصین برنامه درمانی وپروتکل درمانی مربوط به بیمار را طرح ریزی کرده و درمان بر طیق آن آغاز میگردد.