الکترو تراپی :

با توجه به برنامه درمانی طرح شده برای بیمار از مدالیته های الکتروتراپی استفاده میگردد مانند

Tens /faradic/FES/Galvanic/IDC,…..