اینتر فرانشیال :

درمان با جریان های پر فرکانس نوعی درمان است که مدت طولانی است که در بین مدالیته های درمانی مورد توجه قرار دارد ودر درمان درد های مزمن وحاد تاثیرات بسیار مطلوب از خود بر جای گذاشته است مخصوصا در درمان چسبندگی های احشایی و در درمان نازایی ها و درمان بی اختیاری ادرار و مدفوع بسیار کارایی دارد