بایو فیدبک /نوروفیدبک:

این دستگاه با ارزیابی میزان قدرت عضله یا میزان عصب گیری عضله مربوطه با قرار دادن پروب ها در محل مخصوص به عضله مربوطه فیزیکال تراپیست میتواند به طور اختصاصی عضله و یا عصب مورد نیاز را تمرین بدهد.و این مورد باعث پیشرفت چشمگیر در درمان الاخصوص بیماری هایی مانند بی اختیاری ادرار و یا افتادگی رحم و یا بی اختیاری مدفوع میگردد.