بیماریهای ارتوپدیک:

مانند :ارتروز ها /شکستگی ها /اسپاسم عضلات /جراحی های مفاصل /تاندونیت /اسپرین ها/استرین ها /فیکساتور های داخلی و خارجی /