بیماری های ستون فقرات :

مانند :فتق دیسک/کمر درد /تنگی کانال نخاع /لیز خوردگی مهره ها /مشکلات لگن و خاجی /شکستگی ستون فقرات