سرطان :

درمان عوارض التهابی ومحدودیت های حرکتی و درد های ناشی از ان