بیماری های عضلانی :

مانند دیستروفی عضلانی/ مایو تونی ها