بیماری های سیستمیک:

بیماری غدد /بیماری دیابت / بیماری قلبی /بیماری های کبد و عوارض آنها /میاستنی گراو / زونا