حرکت درمانی

کلینیک حرکت درمانی سایا با بکارگیری اساتید علم ورزش و حرکات اصلاحی بعد از ارزیابی دقیق بیمار و تهیه پروتکل درمانی به صورت انفرادی و با حضور کارشناسان علوم ورزشی حرکات درمانی در جهت رفع ایمبالانس های بدن انجام میگردند