شاک ویو تراپی:

درمان شاک ویو تراپی در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است که با استفاده از این امواج خار پاشنه و در تاندونیت ها وکلسیفیکسشن ها و تریگر پوینت ها مور د درمان قرار میگیرند.