طب سوزنی چینی و درای نیدلینگ:

طب سوزنی در ابتدا از چندین هزار سال قبل توسط چینی ها ابداع گردید و با توجه به انتشار کانال های انرژی در بدن به درمان بیماری ها کمک شایانی کرده است در سالهای اخیر با توجه به پییشرفت بشر در شناخت عضلات و مشکلات مربوط به ان متوجه نقاطی در عضلات گردید که آنها را نقاط درد ناک نامیدند و با استفاده از سوزن طب سوزنی و تحریک این نقاط در بسیاری موارد منجر به آزاد سازی عضله ورفع درد موجود گشت و به تدریج علم (درای نیدلینگ) یا سوزن خشک و یا طب سوزنی غربی شکل گرفت