لیزر درمانی پیشرفته:

بر اساس نوع بیماری و تشخیص فیزیکال تراپیست لیزر متوسط توان یا کم توان در ناحیه مورد نظر توسط تراپیست اعمال میگردد که برای رفع التهابات و یا تامین انرژی مورد نیاز در ترمیم بافت میباشد