مگنت درمانی:

درمان با امواج مغناطیسی یکی از درمانهای جدید در حوضه درمانهای فیزیکی میباشد که بر اساس میدان مغناطیسی سلول های بافت مورد درمان عمل میکند بدین صورت که با قرار دادن بافت مورد درمان در میدان مغناطیسی ای که بافت در حالت طبیعی دارد .بافت را مجبور به عملکرد طبیعی خود میکنیم و همچنین با تحریک بافت و سلول های سازنده ان سرعت عملکرد بافت را بین دو تا سه برابر افزایش میدهیم که این امر باعث کاهش احتمال عوارض در حین درمان میگردد به طور مثال بافت استخوانی شکسته که در حالت عادی ییک ماه بعد جوش میخورد با استفاده از مگنت درمانی بین ده تا 15 روزه جوش میخورد.