وازوترین یا لنف استیم :

در بعضی موارد ادم میان بافتی ایجاد شده بعد از اعمال جراحی و یا در اثر بیماری های سیستمیک مانند دیابت که باعث اسیب عروق انتهایی اندامها میگردد را باید با تمرین عروق و یا کمک به تخلیه سیستم لنفاوی درمان کرد که این عملیات با دستکاه وازوترین یا دستگاه تمرین عروق ویا لنف استیم وبه زبان دیگر کامپرس تراپی انجام میگردد