ویزیت تخصصی:

کلینیک تخصصی سایا با به کار گیری متخصصین مجرب فیزیکال تراپی در ابتدای جلسات درمان با گرفتن شرح حال بیمار و معاینه دقیق از تمام زوایا به مشکل بیمار توجه کرده و دلیل مشکل بیمار رامشخص میکنند .