کشش ستون فقرات :

در بسیاری از مشکلات ستون فقرات کاهش فضای بین مهره ای در اثر از دست دادن اب دیسک و یا در اثر بیرون زدن دیسک به داخل فضای نخاع میباشد که با تشخیص متخصص میتوان با اعمال کشش به ستون فقرات در جهت رفع مشکل قدم برداشت بدیهی است مراحل درمان به ارامی و با صبر و تحمل به وقوع میپیوندد .این کشش توسط دستگاه های مکانیکی و یا الکترونیکی اعمال میگردد و مقدار کشش بر اساس فاکتور های متعدد وارزیابی شده توسط فیزیکال تراپست معین میگردد .