نوشته‌ها

آموزش های لازم‌ به بیماران مبتلا به فتق دیسک

 آموزش‌های لازم به بیماران مبتلا به فتق دیسک

وضعیت نشستن

نشستن برای بیماران مبتلا به فتق دیسک مضر است اما در صورت لزوم به نشستن موارد زیر باید از سوی بیماران رعایت شود:

 

تا حد امکان به پشتی صندلی تکیه نموده و از Foot Rest در زیر پاها استفاده شود.حین بلند شدن از صندلی از Arm Rest صندلی استفاده شود.بیماران می‌توانند از یک Back Roll در صندلی استفاده کنند.صندلی بیمار باید به میز نزدیک باشد تا بیمار کمتر به وضعیت خم شده برود.

 

ممکن است حرکات روده به سبب انجام مانور والسالوا سبب افزایش فشار داخلی شکمی و تشدید درد بیمار شود به همین دلیل توصیه به نکات زیر حین تخلیه مدفوع برای بیماران مفید می‌باشد:

نشیمنگاه توالت تا حد امکان عریض باشد.بیمار باید با کمی خم شدن به سمت عقب بنشیند.بیمار باید سعی کند پاهای خود را به میزان بیشتری باز نماید تا سطح‌ ساپورتی وی عریض شود.استفاده از دارو‌های مسهل نیز مفید می‌باشد.

 

وضعیت ایستاده

با توجه به اینکه در وضعیت ایستاده، فشار داخل شکمی حدود ۲۹ درصد نسبت به وضعیت نشسته کاهش می‌یابد اکثر بیماران تمایل دارند در وضعیت ایستاده قرار گیرند.در صورتی که بیمار در درجاتی از فلکشن به قدام فیکس شده باشد فقط اجازه راه رفتن با کراچ را دارد.

 

وضعیت خوابیدن

بهتر است بیمار در وضعیتی که هیپ  و زانو‌ها خم و ساق پا بر روی ۲ عدد بالشت قرار دارد دراز بکشد.وضعیت خوابیدن یک طرفه در حالیکه بین پاها یک بالشت قرار داشته و زانوها نیز خم است مفید می‌باشد.به منظور بلند شدن، ابتدا باید بیمار به یک طرف بغلتد و سپس با فشار بر کف دستانش بلند شود.

 

چند نکته دیگر:

به هنگام سرفه و عطسه، بیمار باید خود را به پشتی صندلی تکیه دهد و یا تنه خود را به عقب حرکت دهد.حمل بار، رانندگی و نشستن پشت میز کار بیش از ۲ ساعت ممنوع است.انقباضات شکمی ایزومتریک و همچنین تمرینات تیلت لگنی که سبب افزایش فشار داخل شکم می‌شوند در مراحل حاد اولیه ممنوعیت دارد.

 

درمان جراحی

در صورتی که پس از طی ۲ تا ۳ هفته از استراحت و درمان کانسرواتیو، درد بیمار بهبود نیافت و از طرفی درد بیمار نیز تشدید شد، بیمار کاندید عمل جراحی می‌شود. دو روش معمول جراحی وجود دارد که عبارتند از:

 

روش دیسکتومی

در این روش، جراح آن قسمت از دیسک فتق یافته و هسته دیسک را خارج نموده و فشار از روی عصب برداشته می‌شود.این روش امروزه متداول تر می‌باشد.

روش لامینکتومی

در این روش بخش خلفی مهره شامل لامینا برداشته شده و عصب آزاد می‌شود.در این روش دیسک فتق یافته دستکاری نمی‌شود.